II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze

UWAGA! W bieżącej edycji NABÓR 2022 kandydat będzie miał możliwość wyboru CZTERECH SZKÓŁ, zamiast trzech i wszystkich oddziałów w ramach wybranych szkół.

Wzory dokumentów obowiązujących w bieżącej edycji rekrutacji – KLIKNIJ, POBIERZ, WYDRUKUJ…

Prezentacja (Power Point)
Prezentacja plik pdf
Wirtualny spacer

OPIS KLAS

1A – HUMANISTYCZNA

Przedmioty rozszerzone – 2 przedmioty do wyboru: JĘZYK  POLSKI i HISTORIA lub WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Języki obce:  angielski, hiszpański, włoski, niemiecki, francuski
Przedmioty punktowane: JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, HISTORIA, JĘZYK OBCY

Klasa, w której szczególny nacisk kładzie się na edukację polonistyczną i historyczną oraz społeczną. Profil klasy wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na wszechstronnie wykształconych filologów i prawników. Absolwenci zdobywają szeroką wiedzę o języku, kulturze, historii, procesach społecznych oraz doskonalą posługiwanie się wybranym językiem obcym: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim. Nauka w klasie o profilu humanistycznym zapewnia absolwentom różnorodność wiedzy, umiejętności i kompetencji. W klasie humanistycznej młodzież realizuje w zakresie rozszerzonym zajęcia z języka polskiego oraz wybrane: z wiedzy o społeczeństwie lub historii

Ponadto uczniowie mogą korzystać z wszystkich kół zainteresowań działających w szkole.

1B – HUMANISTYCZNA

Rozszerzenia – 2 przedmioty do wyboru: JĘZYK  POLSKI i HISTORIA lub WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Języki obce:  angielski, hiszpański, włoski, niemiecki, francuski
Przedmioty punktowane: JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, HISTORIA, JĘZYK OBCY

Klasa, w której szczególny nacisk kładzie się na edukację polonistyczną i historyczną oraz społeczną. Profil klasy wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na wszechstronnie wykształconych filologów i prawników. Absolwenci zdobywają szeroką wiedzę o języku, kulturze, historii, procesach społecznych oraz doskonalą posługiwanie się wybranym językiem obcym: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim. Nauka w klasie o profilu humanistycznym zapewnia absolwentom różnorodność wiedzy, umiejętności i kompetencji. W klasie humanistycznej młodzież realizuje w zakresie rozszerzonym zajęcia z języka polskiego oraz wybrane: z wiedzy o społeczeństwie lub historii

Ponadto uczniowie mogą korzystać z wszystkich kół zainteresowań działających w szkole.

1C – AKADEMICKA

Rozszerzenia – 2 przedmioty do wyboru: GEOGRAFIA i MATEMATYKA lub WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Języki obce: angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski
Przedmioty punktowane: JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, GEOGRAFIA, JĘZYK OBCY

Klasa stworzona została dla uczniów, którzy w przyszłości wiążą swoje plany edukacyjne i zawodowe nie tylko z naukami humanistycznymi lub społecznymi, ale również z naukami ścisłymi. Efektem podjęcia nauki w klasie akademickiej jest zwiększenie zainteresowania uczniów wiedzą matematyczną, geograficzną, przyrodniczą oraz humanistyczną. Uczniowie mogą uczyć się dwóch wybranych języków obcych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub hiszpańskiego. W ramach zajęć w zakresie rozszerzonym poznają wiedzę z geografii oraz matematyki lub wiedzy o społeczeństwie. Rozwiązanie takie pozwala w przyszłości na podjęcie studiów na kierunkach technicznych, ekonomicznych i ścisłych, ale także społecznych.

Ponadto uczniowie mogą korzystać z wszystkich kół zainteresowań działających w szkole.

1D – AKADEMICKA

Rozszerzenia – 2 przedmioty do wyboru: GEOGRAFIA i MATEMATYKA lub WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Języki obce: angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski
Przedmioty punktowane: JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, GEOGRAFIA, JĘZYK OBCY

Klasa stworzona została dla uczniów, którzy w przyszłości wiążą swoje plany edukacyjne i zawodowe nie tylko z naukami humanistycznymi lub społecznymi, ale również z naukami ścisłymi. Efektem podjęcia nauki w klasie akademickiej jest zwiększenie zainteresowania uczniów wiedzą matematyczną, geograficzną, przyrodniczą oraz humanistyczną. Uczniowie mogą uczyć się dwóch wybranych języków obcych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub hiszpańskiego. W ramach zajęć w zakresie rozszerzonym poznają wiedzę z geografii oraz matematyki lub wiedzy o społeczeństwie. Rozwiązanie takie pozwala w przyszłości na podjęcie studiów na kierunkach technicznych, ekonomicznych i ścisłych, ale także społecznych.

Ponadto uczniowie mogą korzystać z wszystkich kół zainteresowań działających w szkole. Klasa 1D jest klasą integracyjną w skład, której wchodzi 20 uczniów, w tym maksymalnie 5 osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu. Nauczyciel wpierający jest drugim wychowawcą.

1E – BIOMEDYCZNA pod patronatem Uniwersytetu Zielonogórskiego

Rozszerzenia – 2 przedmioty do wyboru: BIOLOGIA i CHEMIA
Języki obce: angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski
Przedmioty punktowane: JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, BIOLOGIA, JĘZYK OBCY

W klasie biomedycznej (pod patronatem uniwersyteckim) uczniowie rozwijają swoje zdolności i zainteresowania medyczne i przyrodnicze, zdobywają umiejętności w zakresie chemii i biologii. Ponadto prowadzą działania laboratoryjne, poznają najnowsze osiągnięcia naukowe, przeprowadzają doświadczenia i eksperymenty, uczestniczą w spotkaniach z naukowcami uniwersyteckimi. Biorą udział w wykładach uniwersyteckich i laboratoriach Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz w warsztatach z chemii, biologii i fizyki. Kontynuują naukę i doskonalą znajomość języków obcych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub hiszpańskiego, osiągając poziom swobodnej i naturalnej komunikacji. W klasie biomedycznej realizowane są zajęcia rozszerzone z biologii i chemii. W przyszłości absolwenci klasy biomedycznej mogą wybierać kierunki medyczne lub inne związane m.in. z branżą kosmetologii, dietetyki, ratownictwa, fizjoterapii.

Ponadto uczniowie mogą korzystać z wszystkich kół zainteresowań działających w szkole.

Zaoferujemy Tobie doskonałą bazę: biblioteka multimedialna, tablice interaktywne, w każdej klasie projektor z komputerem, sala multimedialna, boisko typu Orlik – piłka nożna i koszykówka, siłownia zewnętrzna, stołówka, gabinet pielęgniarki, gabinet psychologa, gabinet psychoterapeuty, gabinet doradcy zawodowego, sklepik szkolny, świetlica.

Najpóźniej lekcje kończą się o 15:20.
Przestrzenne, estetyczne, bardzo dobrze wyposażone gabinety to niewątpliwie zalety naszej szkoły.

TERMINY REKRUTACJI
* składanie podań do szkoły pierwszego wyboru – od 16 maja do 21 czerwca 2022 r., do godz. 15.00
* uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku,
w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje
– od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r., do godz.15.00
* podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych – 21 lipca 2022 r.
* potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego
– od 21 lipca do 29 lipca 2022 r., do godz. 15.00
* podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych – 01 sierpnia 2021 r., do godz. 14.00 

PUNKTACJA OSIĄGNIĘĆ
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w rekrutacji – 200.
Za wyniki egzaminu ósmoklasisty można uzyskać maksymalnie 100 punktów (mnożąc uzyskany wynik
procentowy z j. polskiego, matematyki przez 0,35; wynik procentowy z języka obcego przez 0,3).
Za ocenę z j. polskiego i matematyki oraz dwóch pozostałych przedmiotów wskazanych przez szkołę
– maksymalnie do 18 pkt. :
* ocena celująca – 18 pkt. * ocena bardzo dobra – 17 pkt. * ocena dobra – 14 pkt.
 *ocena dostateczna – 8 pkt. * ocena dopuszczająca – 2 pkt.
Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.
Za aktywność na rzecz innych, w tym np. wolontariat, działalność w samorządzie uczniowskim – 3 pkt.
Inne osiągnięcia – z wiedzy, artystyczne, sportowe – maksymalnie 18 pkt.

BAZA LOKALOWA
* biblioteka multimedialna,
* tablice interaktywne,
* w każdej klasie projektor z komputerem sala multimedialna,
* boisko typu Orlik – piłka nożna i koszykówka
* siłownia zewnętrzna,
* stołówka,
* gabinet pielęgniarki,
* gabinet psychologa,
* gabinet psychoterapeuty,
* gabinet doradcy zawodowego,
* sklepik szkolny,świetlica.
Przestrzenne, estetyczne, bardzo dobrze wyposażone gabinety to niewątpliwie zalety naszej szkoły.

KOŁA ZAINTERESOWAŃ
Uczniowie mają możliwość udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych .
W trosce o wszechstronny rozwój ucznia proponujemy: laboratorium fizyczne, chemiczne, biologiczne, laboratorium matematyczne, warsztaty teatralne, warsztaty artystyczne, szachy, koło turystyczno-geograficzne, koło historyczne, inne koła zainteresowań, wolontariat, zajęcia przygotowujące do matury

II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi im. Unii Europejskiej w Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze

© Mariusz Szpakowicz