II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze

Konkurs poezji angielskiej

Zapraszamy do udziału!

REGULAMIN KONKURSU POEZJI ANGIELSKIEJ.

Głównym celem konkursu jest motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego, rozbudzanie ich wyobraźni, kreatywności, poprzez wyszukiwanie rymów,odpowiedniego słownictwa, chęci przelania na papier swoich uczuć bądź odczuć. Ważnym czynnikiem jest również rozwijanie wiary we własne siły oraz możliwości. Realizacja marzeń i ambicji, utrwalanie poprawności w piśmie i mowie to kolejne atuty konkursu, jak również doskonalenie form i metod pracy nauczycieli z młodzieżą uzdolnioną. Konkurs obywa się na dwóch poziomach:

– 8 klasa szkoły podstawowej;

– wszystkie klasy szkoły ponadpodstawowej;

i dotyczy szkół w województwie lubuskim.

Laureaci zostaną wyłonieni poprzez większość głosów jury, w którego skład wchodzą nauczyciele języka angielskiego i native speaker, a nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca na poziomie 8 klasy szkoły podstawowej oraz na poziomie szkoły ponadpodstawowej.

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie do 31 marca 2023 roku na podany adres mailowy:   e.jurkiewicz@ek.edu.pl wiersza o dowolnej konstrukcji i formie napisanego w języku angielskim na, podany w tytule danej edycji konkursu poezji temat.

„Messangers of Peace”– to wiersze pobudzające wyobraźnię i kreatywność ucznia podczas ich tworzenia, traktujące o konieczności powrotu pokoju na świecie.

Wiersze odbiegające od podanego tematu konkursu w danej edycji, będą odrzucane.

Ocenie będzie podlegała:

-poprawność gramatyczna i leksykalna;

-wyrażanie emocji;

-wrażenie estetyczne.

Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze w dniu 14.04.2023r.

Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego regulaminu.

Organizator konkursu:

Edyta Jurkiewicz-II Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze.

II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi im. Unii Europejskiej w Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze

© Mariusz Szpakowicz