II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze

Lubuskie Talenty

Rusza nabór wniosków

Szanowni Państwo.

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwałą nr 289/3983/22 z dnia 27 września 2022 roku wyznaczył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Lubuskie Talenty – Program Stypendialny oraz zatwierdził wzory dokumentów niezbędnych do jego realizacji.

Link: https://lubuskie.pl/cms/105/lubuskie_talenty__program_stypendialny_info

Termin naboru został ustalony na okres od 3 października do 14 października 2022 r.

Uczniowie zainteresowani otrzymaniem stypendium, spełniający kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów Lubuskie Talenty – Program Stypendialny, powinni złożyć wnioski w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1) w wersji elektronicznej poprzez Generator wniosków dostępny na stronie internetowej, https://lubuskie.wypelnij-wniosek.pl/

2) w wersji papierowej wraz z załącznikami wygenerowanymi z Generatora wniosków i pozostałymi dokumentami

Wersje papierowe wniosków o przyznanie stypendium należy złożyć w terminie do 7 dni od dnia zakończenia naboru (tj. do dnia 21 października 2022 r.) na jeden z poniżej podanych adresów:

 • Kancelaria Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,
 • ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra;
 • Biuro Zamiejscowe Urzędu Marszałkowskiego w Gorzowie Wlkp., ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski; 

 Kryteria niezbędne do spełnienia, aby uzyskać stypendium to:

 1. a)uczęszczanie do szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego (publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej) na terenie województwa lubuskiego;
 2. b)uzyskanie z 3 przedmiotów kierunkowych na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2021/2022) średniej ocen na poziomie co najmniej 5,67;
 3. c)uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2021/2022) średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 5,50;
 4. d)   niepobieranie innego stypendium na cele edukacyjne, finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, ICT, języków obcych na mocy uchwały XX/290/20 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielania stypendiów naukowych twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego.

Uwaga! Stypendium może uzyskać jedynie osoba, która bezwarunkowo spełnia wszystkie kryteria wskazane powyżej. Zakłada się przyznanie stypendium dla 263 uczniów (108 dla szkół podstawowych oraz 155 dla uczniów liceów ogólnokształcących). Listy rankingowe, po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Lubuskiego zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Lubuskiego.

Dodatkowe punkty można uzyskać, spełniając co najmniej jedno z kryteriów dodatkowych:

 1. a) zdobycie w okresie dwóch lat szkolnych poprzedzających rok szkolny 2022/2023, tytułu laureata i/lub finalisty konkursu z przedmiotów kierunkowymi;       
 2. b) posiadanie przez ucznia ubiegającego/ą się o stypendium aktualnego orzeczenia

o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;               

 1. c) status rodziny wielodzietnej ucznia ubiegającego się o stypendium.

Stypendia są przyznawane na okres trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole w roku szkolnym 2022/2023. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie, przez cały okres pobierania stypendium (tj. od września 2022 r. do czerwca 2023 r.) podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli lub pedagogów szkolnych, zatrudnionych w ich szkołach. Zgodnie z postanowieniami obecnie obowiązującego Regulaminu przyznawania stypendiów, jeden opiekun może objąć opieką dydaktyczną nie więcej niż siedmiu uczniów.

Prosimy wszystkich o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem oraz pozostałą dokumentacją projektową z zakładce Pliki do pobrania.

Proszę o zapoznanie się z nowym Regulaminem na rok szkolny 2022/2023, który został podjęty UCHWAŁĄ NR XLVI/654/22 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO w dniu 5 września 2022 r. 

Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas I-IV liceów ogólnokształcących w województwie lubuskim w roku szkolnym 2022/2023.

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas I-IV liceów ogólnokształcących w województwie lubuskim w roku szkolnym 2022/2023.

Na podstawie uchwały Nr LV/568/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2010, Nr 92, poz. 1337) powyższy projekt uchwały kieruje się do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. Ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ustala się:

 • Datę rozpoczęcia konsultacji:
 • 03 sierpnia 2022 roku, datę zakończenia konsultacji – 10 sierpnia 2022 roku;
 • Formę konsultacji – składanie uwag i wniosków wraz z ich uzasadnieniem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat.ds@lubuskie.pl ;
 • Komórkę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji – Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

REGULAMIN 2022/2023

Link: https://lubuskie.pl/cms/105/lubuskie_talenty__program_stypendialny_info

UCHWAŁA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Link: https://lubuskie.pl/cms/105/lubuskie_talenty__program_stypendialny_info

ZAŁĄCZNIK do uchwały

Link: https://lubuskie.pl/cms/105/lubuskie_talenty__program_stypendialny_info

II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi im. Unii Europejskiej w Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze

© Mariusz Szpakowicz