II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze

UWAGA!!! W bieżącej edycji NABÓR 2023 kandydat będzie miał możliwość wyboru maksymalnie CZTERECH SZKÓŁ, zamiast trzech i wszystkich oddziałów w ramach wybranych szkół. SKORZYSTAJ ZE STRONY – LINK PONIŻEJ – BY WYPEŁNIĆ WNIOSEK W WERSJI ELEKTRONICZNEJ, WYDRUKOWAĆ, PODPISAĆ I ZANIEŚĆ DO SZKOŁY.

Możesz również skorzystać z materiałów zamieszczonych na stronie internetowej szkoły, wypełnić, wydrukować wnioski wraz z załącznikami, podpisać i zanieść  do szkoły.

Rekrutacja 2023/2024 – URUCHAMIAMY 6 KLAS

1A i 1B – KLASY HUMANISTYCZNE
1C i 1D – KLASY AKADEMICKIE
1E i 1F – KLASY BIOMEDYCZNE pod patronatem UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

1A i 1B – HUMANISTYCZNA

Przedmioty rozszerzone – JĘZYK  POLSKI (z całym zespołem) i HISTORIA lub WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Języki obce:  angielski, niemiecki, francuski, hiszpański lub włoski
Przedmioty punktowane: JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, HISTORIA/WOS,  JĘZYK OBCY.

Klasa, w której szczególny nacisk kładzie się na edukację polonistyczną, historyczną i społeczną. Przygotowuje uczniów do funkcjonowania w relacjach społecznych, głównie w zakresie znajomości języka oraz odbioru i przekazywania kultury. Wychodzi naprzeciw zapotrzebowania rynku pracy na wszechstronnie wykształconych filologów i prawników. Absolwenci zdobywają szeroką wiedzę o języku, kulturze, historii, procesach społecznych oraz doskonalą posługiwanie się wybranym językiem obcym: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim. Nauka w klasie o profilu humanistycznym zapewnia absolwentom różnorodność wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Uczniowie klasy humanistycznej wykorzystają zdobyte umiejętności na kierunkach społecznych, filologicznych i pokrewnych. Nauka w klasie humanistycznej wyposaży uczniów w ciekawe i nieszablonowe sposoby argumentowania, formułowania hipotez i autoprezentacji. Nabyte umiejętności umożliwią w przyszłości pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, a nawet w sektorze turystyki i usług (dobra znajomość języka i kultury). Poznane treści być może zachęcą humanistów do zgłębienia nauk z dziedziny pedagogiki lub psychologii.

Absolwenci klasy humanistycznej najchętniej podejmują studia na kierunkach: dziennikarstwo, prawo, politologia, komunikacja europejska, komunikacja społeczna, filologia polska, polityka społeczna, kulturoznawstwo. Są przygotowani do podjęcia dalszej edukacji na studiach humanistycznych i społecznych.

W klasie humanistycznej proponujemy naukę języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie rozszerzonym, a także naukę wybranego drugiego języka obcego na poziomie podstawowym: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego lub włoskiego. Uwaga! Kandydaci z wiodącym językiem niemieckim składają podania do klasy humanistycznej 1B

Najpóźniej lekcje kończą się o 15:20.
Ponadto uczniowie mogą korzystać z wszystkich kół zainteresowań działających w szkole.
Przestrzenne, estetyczne, bardzo dobrze wyposażone gabinety to niewątpliwie zalety naszej szkoły.

 

1C i 1D – AKADEMICKA

Rozszerzenia – GEOGRAFIA (z całym zespołem) i do wyboru jednej przedmiot: MATEMATYKA lub WOS
Języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski lub hiszpański
Przedmioty punktowane: JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, GEOGRAFIA, JĘZYK OBCY

Klasa stworzona została dla uczniów, którzy w przyszłości wiążą swoje plany edukacyjne i zawodowe z naukami społecznymi i pokrewnymi oraz kierunkami ekonomicznymi i ścisłymi. Profil klasy cieszy się popularnością wśród osób zainteresowanych zdobywaniem dodatkowych umiejętności komunikacyjnych, współpracy w zespole oraz efektywnego rozwiązywania problemów. Efektem podjęcia nauki w klasie akademickiej jest zwiększenie zainteresowania uczniów wiedzą matematyczną, geograficzną, przyrodniczą oraz humanistyczną. Rozwiązanie takie pozwala w przyszłości na podjęcie studiów na kierunkach technicznych, ekonomicznych i ścisłych, ale także społecznych.

Absolwenci klasy akademickiej najchętniej podejmują studia na kierunkach technicznych, społecznych i ekonomicznych, są to m.in.: logistyka, turystyka, politologia, komunikacja europejska, komunikacja społeczna, ekonomia, zarządzanie w biznesie. Są przygotowani do podjęcia dalszej edukacji na studiach o szerokim spektrum zainteresowań.

Uczniowie nabywają kompetencji: komunikacyjnych, ekonomicznych, społecznych. W przyszłości znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach rządowych i pozarządowych oraz we własnych firmach. Studia i praca zawodowa dla absolwentów klasy akademickiej między innymi obejmują sektory: biznesu, marketingu, ekonomii, logistyki, bankowości, ubezpieczeń, finansów, informatyki, komunikacji medialnej, przetwarzania danych.

W klasie akademickiej proponujemy naukę języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie rozszerzonym, a także naukę wybranego drugiego języka obcego na poziomie podstawowym: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub hiszpańskiego. Uwaga! Kandydaci z wiodącym językiem niemieckim składają podania do klasy akademickiej 1D

Najpóźniej lekcje kończą się o 15:20.
Ponadto uczniowie mogą korzystać z wszystkich kół zainteresowań działających w szkole.
Przestrzenne, estetyczne, bardzo dobrze wyposażone gabinety to niewątpliwie zalety naszej szkoły.

 

1E i 1F – BIOMEDYCZNA pod patronatem Uniwersytetu Zielonogórskiego

Rozszerzenia:
Klasa 1E – BIOLOGIA (realizowana z całym oddziałem)  i do wyboru jeden przedmiot: MATEMATYKA lub CHEMIA
Klasa 1F – GEOGRAFIA (realizowana z całym oddziałem)  i do wyboru jeden przedmiot: MATEMATYKA lub CHEMIA
Języki obce: angielski, niemiecki, hiszpański, lub rosyjski
Przedmioty punktowane: JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, BIOLOGIA, JĘZYK OBCY

Nauka w klasie biomedycznej opiera się na zgłębianiu wiedzy z wielu dziedzin i kształtuje umiejętność łączenia wiedzy z wielu dyscyplin naukowych. Kandydat powinien cechować się szerokimi zainteresowaniami przyrodniczymi i mieć zamiłowanie do poznawania tajemnic, posiadać umiejętność kreatywnego myślenia, być osobą dokładną i dociekliwą, lubić przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentów naukowych.

Wymarzona klasa dla osób lubiących przedmioty związane z naukami przyrodniczymi lub ścisłymi, między innymi biologię, fizykę i chemię. Nauka w klasie biomedycznej stwarza szerokie możliwości dalszej edukacji. Absolwenci mogą podjąć studia na bardzo popularnych i przyszłościowych kierunkach, chociażby takich jak: kosmetologia, dietetyka, inżynieria środowiska, medycyna, farmacja, chemia przemysłowa, fizyka medyczna i innych.

W klasie biomedycznej (pod patronatem uniwersyteckim) uczniowie rozwijają swoje zdolności i zainteresowania medyczne i przyrodnicze, zdobywają umiejętności w zakresie chemii i biologii. Ponadto prowadzą działania laboratoryjne, poznają najnowsze osiągnięcia naukowe, przeprowadzają doświadczenia i eksperymenty, uczestniczą w spotkaniach z naukowcami, lekarzami, ratownikami medycznymi, trenerami, instruktorami. Biorą udział w wykładach uniwersyteckich i laboratoriach Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz w warsztatach z chemii, biologii i fizyki.

W klasie biomedycznej proponujemy naukę języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie rozszerzonym, a także naukę wybranego drugiego języka obcego na poziomie podstawowym: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub hiszpańskiego.

Ponadto uczniowie mogą korzystać z wszystkich kół zainteresowań działających w szkole.

Zaoferujemy Tobie doskonałą bazę: biblioteka multimedialna, tablice interaktywne, w każdej klasie projektor z komputerem, sala multimedialna, boisko typu Orlik – piłka nożna i koszykówka, siłownia zewnętrzna, stołówka, gabinet pielęgniarki, gabinet psychologa, gabinet psychoterapeuty, gabinet doradcy zawodowego, sklepik szkolny, świetlica.

Klasa biomedyczna F jest klasą integracyjną – liczy do 20 osób, nauczanie odbywa się z dodatkowym nauczycielem współorganizującym proces kształcenia.

Najpóźniej lekcje kończą się o 15:20.
Ponadto uczniowie mogą korzystać z wszystkich kół zainteresowań działających w szkole.
Przestrzenne, estetyczne, bardzo dobrze wyposażone gabinety to niewątpliwie zalety naszej szkoły.

 

TERMINY REKRUTACJI

* składanie podań do szkoły pierwszego wyboru – od 15 maja do 21 czerwca 2023 r., do godz. 15.00
* uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje – od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r., do godz. 15.00
* podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 17 lipca 2023 r.
* potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego – 17 do 20 lipca 2023 r., do godz.15.00
* podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 21 lipca 2023 r., do godz.14.00

PUNKTACJA OSIĄGNIĘĆ

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w rekrutacji – 200.
Za wyniki egzaminu ósmoklasisty można uzyskać maksymalnie 100 punktów (mnożąc uzyskany wynik procentowy z j. polskiego, matematyki przez 0,35; wynik procentowy z języka obcego przez 0,3).
Za ocenę z j. polskiego i matematyki oraz dwóch pozostałych przedmiotów wskazanych przez szkołę
– maksymalnie do 18 pkt. :
* ocena celująca – 18 pkt. * ocena bardzo dobra – 17 pkt. * ocena dobra – 14 pkt.
 *ocena dostateczna – 8 pkt. * ocena dopuszczająca – 2 pkt.
Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.
Za aktywność na rzecz innych, w tym np. wolontariat, działalność w samorządzie uczniowskim – 3 pkt.
Inne osiągnięcia – z wiedzy, artystyczne, sportowe – maksymalnie 18 pkt.

BAZA LOKALOWA

* biblioteka multimedialna,
* tablice interaktywne,
* w każdej klasie projektor z komputerem sala multimedialna,
* boisko typu Orlik – piłka nożna i koszykówka
* siłownia zewnętrzna,
* stołówka,
* gabinet pielęgniarki,
* gabinet psychologa,
* gabinet psychoterapeuty,
* gabinet doradcy zawodowego,
* sklepik szkolny,świetlica.
Przestrzenne, estetyczne, bardzo dobrze wyposażone gabinety to niewątpliwie zalety naszej szkoły.

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Uczniowie mają możliwość udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych .
W trosce o wszechstronny rozwój ucznia proponujemy: laboratorium fizyczne, chemiczne, biologiczne, laboratorium matematyczne, warsztaty teatralne, warsztaty artystyczne, szachy, koło turystyczno-geograficzne, koło historyczne, inne koła zainteresowań, wolontariat, zajęcia przygotowujące do matury

II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi im. Unii Europejskiej w Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze

© Mariusz Szpakowicz